CircularityCan

Intrinsiek Circulair; naar hoogwaardig hergebruik van gebouwen en bouwdelendoor integratie van demontage en ontwerp

In de bouwsector wordt nog weinig samengewerkt tussen architecten en demontagebedrijven, terwijl juist die samenwerking van cruciaal belang is om circulair te bouwen en gebouwen en bouwdelen effectief te blijven hergebruiken. Architecten hebben inzicht nodig in materialen en producten die door demontage vrij komen, zodat ze die tijdig kunnen verwerken in ontwerpen voor nieuwe gebouwen. Demontagebedrijven hebben inzicht nodig in de behoefte aan vrijkomende materialen en producten, zodat ze hun demontage en (tijdelijke) opslag daarop af kunnen stemmen.

Doel van het project
In dit project ontwikkelen de partners een dienst (business model met ondersteunende tools) voor geïntegreerd ontwerpen en demonteren van gebouwen. Centraal staat het benutten van informatie over producten die uit binnenkort te demonteren gebouwen beschikbaar komen bij ontwerpvoorstellen voor nieuwe gebouwen. Bij producten kan het om bouwdelen en complete bouwelementen gaan, of zelfs het integraal hergebruik van een compleet gebouw, in al dan niet nieuwe vorm, en/of op een nieuwe locatie. Met deze dienst kunnen vergaande proposities worden gemaakt voor gebouwen die met een zeer hoog aandeel aan hergebruikte producten worden gebouwd en waarvan de producten meermalen kunnen worden ingezet als bron voor weer nieuwe gebouwen. Deze aanpak draagt direct bij aan de doelstelling van TSE Industrie voor sluiting van industriële ketens door keteninnovatie, waarbij ook reststromen worden meegenomen. Het project biedt voor de “Kennis- en innovatieagenda Circulaire Economie” (versie 2.0, 15 oktober 2019) een uitwerking aan “MMIP1A: Ontwerpprincipes en ontwerptools” en “MMIP 2C: Optimalisatie hergebruik en recyclage”, voor gebouwen.

Korte omschrijving van de activiteiten
Het project bevat de volgende deelactiviteiten die in co-creatie worden uitgevoerd:

1. Ontwikkeling van een informatiemodel om producten die gaan vrijkomen uit circulaire demontageprojecten te inventariseren en hierover te communiceren in door architecten te hanteren eigenschappen in termen van hoeveelheden, kwaliteit en kosten;
2. Ontwikkeling van ontwerpmodel waarmee ontwerpproposities kunnen worden gebaseerd op inzicht in het actuele aanbod van her te gebruiken producten, waarbij ook rekening wordt gehouden met het vergoten van de mogelijkheid op toekomstig hergebruik;
3. Ontwikkeling van een milieu-impactmodel om in een vroeg stadium van het ontwerpproces inzicht te krijgen in de ecologische voetafdruk en grondstoffenefficiëntie van op hoogwaardig hergebruik gebaseerde ontwerpen;
4. Ontwikkeling van een business model voor de gezamenlijk dienst van architectenbureaus en demontagebedrijven, waarmee haalbare en schaalbare circulaire ontwerpproposities kunnen worden gemaakt met hoogwaardig hergebruik.

Resultaat
Het resultaat van het project zijn drie tools en een overkoepelend business model die in onderlinge samenhang gebruikt kunnen worden om de beoogde dienst op te schalen:
– Informatietool voor inventarisatie herbruikbare materialen en producten te koppelen met BIM model voor architectenbureaus.
– Ontwerptool voor ondersteuning beslissingen in ontwerpstadium.
– Milieu-impacttool om bij de ontwerpbeslissingen ook de ecologische voetafdruk (MKI + CO2) en grondstoffenefficiëntie mee te kunnen nemen.
– Businessmodel voor gezamenlijke dienst van demontagebedrijven en architectenbureaus.

Projectpartners: W/E Adviseurs Duurzaam Bouwen, Lagemaat, cepezed, sloopcheck, TU Delft ontvangen met dit project subsidie vanuit de regeling TSE Industrie 2021: Circulaire Economie van de KIA CE  en RVO.

Dit artikel delen:

Menu