De KIA CE:
Kennis en Innovatie voor een circulaire economie

De KIA CE stimuleert de ontwikkeling van kennis en innovatie voor de circulaire economie. Dat doen wij door kennisinstellingen, bedrijven en overheden te verbinden. We geven richting aan sectoroverstijgende samenwerking, versterken netwerken en geven daarmee de circulaire economie een stevige plek in het overheidsbeleid.

Waarom?

De lineaire economie is niet meer houdbaar. Het is tijd voor de circulaire economie.

Onze samenleving draait op wat de aarde en de economie ons bieden: we gebruiken grondstoffen voor voedsel, onderdak, warmte, kleding, elektrische apparaten en mobiliteit. Die behoefte aan grondstoffen neemt de komende jaren toe, in Nederland en de rest van de wereld.

Tegelijkertijd verspillen we momenteel nog veel grondstoffen waarmee we onnodig waarde verloren laten gaan, het milieu vervuilen en het klimaat beïnvloeden. In 2050 zijn er naar verwachting ruim negen miljard mensen die voldoende voedsel en schoon water nodig hebben en gezond, veilig en in welvaart willen leven binnen de grenzen die de planeet ons stelt.

Om dat mogelijk te maken, moeten we in actie komen.

Wat is de circulaire economie?

In de circulaire economie is het gebruik van alle grondstoffen geminimaliseerd.

In de kern draait de circulaire economie om een andere omgang met onze producten, onderdelen en grondstoffen. Producten en materialen stromen door een continu, cyclisch proces met zo min mogelijk uitval van grondstoffen.

We proberen materialen zo lang mogelijk, zo hoogwaardig mogelijk en zo veilig mogelijk te gebruiken. Dat betekent dat we minder en andere grondstoffen en materialen gebruiken en verbruiken en dat we ze optimaal en intensief gebruiken. Duurzaamheid, veiligheid en sociale rechtvaardigheid zijn daarbij essentiële uitgangspunten.

In 2050 is in Nederland een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie gerealiseerd. In 2030 gebruiken we al 50% minder primaire grondstoffen. Dat is vastgelegd in het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’.

Wat doet KIA CE?

De KIA CE stimuleert de ontwikkeling van kennis en innovatie voor de circulaire economie.

Als onderdeel van het programma ‘Nederland Circulair in 2050’ stimuleert de Kennis en Innovatie Agenda Circulaire Economie (KIA CE) de ontwikkeling van kennis en innovatie gericht op de circulaire economie. De KIA CE verbindt kennisinstellingen en private partijen en versterkt netwerken door CE een plek te geven in het Topsectorenbeleid en door de topsectoren te koppelen aan Transitieagenda’s (TA).

De KIA CE formuleert een prioritering van circulaire innovatie-inspanningen in de belangrijkste ketens: waar zitten de barrières en wat moet er gebeuren om doorbraken te realiseren? De analyses geven input voor een kennis- en innovatieprogramma met calls, workshops, kennissessies, matchmaking en samenwerkingsvormen met en tussen relevante stakeholders.

Drie hoofdthema’s

Ontwerpen voor circulariteit, ketensamenwerking en sociale innovatie zijn de drie hoofdthema’s in deze agenda. Deze zorgen alleen in samenhang voor een succesvolle implementatie van de benodigde technologische en sociale kennis die de transitie naar een circulaire economie vereist.

Over deze drie thema’s leest u in de volgende pagina’s meer.

Download hier de Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie 2024 – 2027

3 Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s

Ontwerpen voor circulariteit

Het eerste Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma (MMIP1) draait om het geschikt maken van producten voor hergebruik en recycling. Productinnovaties én systeeminnovaties zijn daarvoor essentiëel.

Lees meer

Circulaire grondstofketens en processen

Het tweede Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma (MMIP2) streeft ernaar dat in 2030 substantieel meer circulaire grondstoffen worden gebruikt en dat de grondstoffenefficiëntie van processen verbetert.

Lees meer

Systeemtransitie en acceptatie

Het derde Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma (MMIP3) is nodig om bedrijven, consumenten maar ook overheden mee te krijgen in de transitie naar de circulaire economie. Gelukkig is het draagvlak voor anders produceren en consumeren al sterk aan het groeien.

Lees meer
Menu